تفاوت کالای مشروط و کالای ممنوع

تفاوت کالای مشروط و ممنوع کالائی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور یا به کشور به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی  یا حمایت از تولید کنندگان نیاز به مجوز صدور یا ورود از بخش بازرگانی یا صنایع وزارت خانه صنعت  ، معدن ، تجارت دارد .                                                         اصطلاح کالای  مشروط  چه برای وارد […]